AVÍS LEGAL

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'informem que el titular de la pàgina web (en endavant, la "Web ") es Col·legi Oficial de Metges de Girona, domiciliada a Girona, C / Albareda, 3-5 - CP 17004, amb CIF Q1766001J. El COMG és una corporació professional de dret públic, i els seus Estatuts es troben inscrits amb el número M / G-5 en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya, el qual SER aprovada per Resolució del Departament de Justícia de data 17 de març de 2014 (DOGC núm. 6589, de 25 de març de 2014).

Les comunicacions que es Facin necessàries entre Col Col·legi Oficial de Metges de Girona i l'Usuari, hauria dirigir-se al Servei d'Atenció al Client mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a comg@comg.cat trucant al número 972208800, o bé mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita dirigida a la nostra Departament d'Atenció al Client, o a l'adreça abans esmentada. El nostre horari d'atenció al client és de dilluns i divendres de 8.30 a 15.00 hores, i els dimarts, dimecres i dijous de 8.30 a 20.00 hores.

1. Acceptació de les condicions d'ús

1.1. Les presents Condicions d'Ús tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació i els serveis prestats per Col·legi Oficial de Metges de Girona per mitjà del web.

1.2. En navegar per la web vostè adquireix automàticament la condició d'Usuari (des d'ara, "Un." O "Usuari") i accepta sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna del present Avís Legal.

1.3. Per començar a utilitzar la web no serà necessari que l'Usuari es registri prèviament, ni que accepti expressament el present Avís Legal. No obstant això, l'Usuari és conscient que és la seva obligació conèixer i respectar el present Avís Legal i la nostra Política de Privacitat a partir del moment en què accedeix a la web.

1.4. Col·legi Oficial de Metges de Girona podrà modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a la web per tal de que puguin ser conegudes pels Usuaris.

2. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

2.1. Tot el contingut del web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de Col·legi Oficial de Metges de Girona, trobant protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L'accés per part de l'Usuari no li atorga cap dret de propietat a les mateixes.

2.2. Si vostè. Veu en la web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement de Col·legi Oficial de Metges de Girona amb la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a l'adreça comg@comg.cat

3. Responsabilitat Civil

3.1. Col·legi Oficial de Metges de Girona no respondrà de cap dany o perjudici que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la Web quan provi que ha complert les exigències i diligències que exigeix la naturalesa de la web.

3.2. No controlem, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Web. En particular, no garantim sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la Web i les seves eines de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

3.4. En el cas que a la web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, no exercirem cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirem cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un web aliè, ni garantirem la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en els mateixos.

4. Exclusió de Garantia

4.1. No garantim que la web s'executi sense interrupcions, en temps útil, fiable, lliure d'errors o de virus i no ens fem responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Col·legi Oficial de Metges de Girona.

4.2. És responsabilitat de l'Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d'informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

5. Obligació dels Usuaris

L'Usuari es compromet a:

5.1. Proporcionar a tots els formularis del web dades veraces i a mantenir aquestes dades actualitzades. L'Usuari s'obliga a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del web;

5.2. No utilitzar imatges o informació amb caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;

5.4. No utilitzar la web per realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial;

5.5. No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la web o d'impedir el normal funcionament dels mateixos ;

5.6. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Col·legi Oficial de Metges de Girona, els seus proveïdors o tercers;

5.7. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

6. Protecció de dades de caràcter personal

6.1 D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació: El responsable del tractament de les seves dades és Col·legi Oficial de Metges de Girona, domiciliada a Girona, C / Albareda, 3- 5 - CP 17004, amb CIF Q1766001J.

6.2 En tractem Col·legi Oficial de Metges de Girona tractem la informació que ens faciliten les persones interessada amb la finalitat de (i) dur a terme la prestació de serveis pactats, (ii) per a l'oferta i contractació d'altres productes i serveis del COMG i de les seves societats i / o col·laboradors. La informació utilitzada també s'utilitza per a la (iii) realització d'estudis estadístics dels usuaris registrat en comg.es que permeten dissenyar millores en els serveis prestats, (iv) dur a terme les tasques bàsiques d'administració i (v) poder comunicar incidències, ofertes i novetats als usuaris registrats via correu electrònic. La base legal per al tractament de les dades d'acord amb les finalitats establertes anteriorment en la seva conformitat atorgada en marcar les caselles d'acceptació corresponents.

6.3 Les dades personals facilitades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Aquestes dades podran ser cedides a terceres empreses subcontractades per a la prestació dels serveis contractats, així com la prestació de serveis administratius, comptables o fiscals. Els usuaris donen el seu consentiment perquè el COMG cedeixi les seves dades a empreses del grup al qual pertany i / o col·laboradors, amb l'única finalitat de millorar la prestació dels serveis.

6.4 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Col·legi Oficial de Metges de Girona estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En ocasions i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Col·legi Oficial de Metges de Girona, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

7. Menors d'Edat

Amb caràcter general, per fer ús del servei els menors d'edat han d'haver obtingut prèviament l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del web pels menors al seu càrrec. En aquells serveis en què expressament s'assenyali o que estigui determinat per llei, l'accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

8. Durada i terminació

La posada a disposició dels productes té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, estem facultats per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la comercialització dels nostres productes.

9. Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Girona.