Projecte de modificació del Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Tràmit d’informació pública

El Codi de Deontologia del CCMC es troba en procés de revisió i modificació amb  l’objectiu d’adaptar-lo als nous reptes de la professió.

Seguint el procediment establert, el Plenari del CCMC, en sessió de 18 de setembre de 2019, ha aprovat el Projecte de modificació del Codi de Deontologia i la seva memòria justificativa, procedint a l'obertura del tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes, perquè tots els col·legiats i col·legiades puguin tenir coneixement del Projecte i formular al·legacions i suggeriments (art. 42.2 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i de col·legis professionals).

De conformitat amb l’anunci publicat al DOGC, el termini finalitzarà el dia 2 de desembre de 2019.

 

El Projecte i la Memòria justificativa els pots trobar aquí o a la Secretaria del Col·legi, prèvia identificació de col·legiat.

Accés al Projecte de modificació
Accés a la la Memòria justificativa

Les Al·legacions es poden presentar: Mitjançant un escrit adreçat al CCMC, que es pot presentar al seu registre o al registre del CoMB (en ambdós casos, Passeig de la Bonanova 47, Barcelona).