Nova especialitat de Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència. Vies excepcionals d'accés a l'especialitat per a psiquiatres i pediatres

24/01/2022

I.- Informació general

 

El dia 4 d'agost de 2021, es va publicar al BOE el Real Decreto 689/2021 de 3 d'agost pel qual s'estableix el títol de metge especialista en Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència i que modifica alguns aspectes de la formació de l'especialitat de Psiquiatria.

Fins ara, la Psiquiatria Infantil i de l'Adolescent ha estat un itinerari formatiu dins de l'especialitat de Psiquiatria al qual s'accedia en el darrer any de la formació. Amb l'execució de la norma, esdevindrà una especialitat separada amb un perfil i àmbit d'actuació diferenciat de l'Especialitat de Psiquiatria.

Els nous especialistes seran els competents per a la promoció de la salut mental, el diagnòstic, pronòstic, tractament i rehabilitació dels trastorns mentals –inclosos els de neurodesenvolupament- i del comportament que afectin els infants, els adolescents i les seves famílies.

En conseqüència, es preveu la redacció del programa de la nova especialitat de Psiquiatria Infantil i de l'Adolescent, així com la modificació del programa de l'especialitat de Psiquiatria, ambdós de cinc anys de durada, i que compartiran les competències a adquirir durant els dos primers anys de formació. Aquests nous programes hauran de ser elaborats abans del febrer de 2022.

La norma no preveu quan s'incorporarà la nova especialitat a l'oferta MIR ni quan s'adoptarà el nou programa de Psiquiatria.

Tot i la creació de la nova especialitat, es conserven els drets adquirits –professionals i de qualsevol altre tipus- dels especialistes en Psiquiatria formats seguint el programa actual.

II.- Vies extraordinàries d'accés a l'Especialitat

 

A) Informació

La norma preveu un seguit de vies extraordinàries d'accés al Títol d'Especialista en Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència d'aquells professionals que han estat desenvolupant la seva activitat professional o formant-se en l'àmbit de la nova especialitat abans de la seva creació i que seguidament resumim:
 

Especialistes en Psiquiatria


1a) Accés directe per a aquells especialistes en Psiquiatria que acreditin una activitat vinculada amb el perfil de l'especialitat, desenvolupada en jornada completa (37,5 h/setmana), d'un mínim de 4 anys dins dels 7 anys anteriors al 5/8/2021.

Si l'activitat ha estat a temps parcial, caldrà acreditar una prestació de serveis equivalent a la jornada completa i s’ampliarà el termini de còmput fins als 10 anys anteriors al 5/8/2021.

Es computarà com experiència professional de fins a un any haver realitzat l'itinerari formatiu A en Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència durant el MIR.

Termini de presentació de sol·licituds 4/5/2022

Documentació a presentar:

1b) Per a aquells especialistes que acreditin haver realitzat l'itinerari formatiu A en Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència durant la residència, però que no compleixin el requisit d'experiència professional abans esmentat, es preveu l'accés a la titulació un cop superada una prova pràctica consistent en l'anàlisi de tres casos clínics.

Termini de presentació de sol·licituds 4/5/2022

Documentació a presentar:

Es preveu la convocatòria de la prova abans de l'agost de 2022.

1c) Per a aquells professionals que cursin l'itinerari formatiu A en Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència i hagin obtingut el títol d'especialista en Psiquiatria entre el 4/8/2021 i la data oficial de finalització del període d'especialitat de la darrera promoció de psiquiatres formats a l'empara del programa de Psiquiatria de 2008.

Termini de presentació de sol·licituds al Ministeri de Sanitat: 4 mesos des de la data oficial de finalització del període d'especialitat de la darrera promoció de psiquiatres formats a l'empara del programa de Psiquiatria de 2008.

Documentació a presentar:

Es preveu convocatòria de la prova en crida única en 6 mesos després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 

Especialistes en Pediatria


2) Accés directe per a aquells especialistes en Pediatria i Àrees Específiques que acreditin una activitat vinculada amb el perfil de l'especialitat, desenvolupada en jornada completa (37,5 h/setmana) durant un mínim de 8 anys dins dels 10 anys anteriors al 5/8/2021.

Termini de presentació de sol·licituds 4/5/2022

Documentació a presentar:

B) Tramitació

La tramitació dels títols per les vies extraordinàries es fa en dos temps:

1.- Obtenció dels certificats acreditatius de l'exercici professional en l'àmbit de l'especialitat i/o de seguiment de l'itinerari A durant la formació. (Models A i B Annex II)

Aquests certificats els proporciona el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a través del Canal Empresa: Certificat per a l'accés extraordinari al títol d'especialista en psiquiatria infantil i de l'adolescència.

Per dur a terme aquest tràmit, caldrà que prèviament s'hagi obtingut el certificat del gerent o legal representant del centre o unitat assistencial autoritzada en Psiquiatria, si es tracta del certificat de serveis prestats (Model A Annex II); o a petició del president de la Comissió de Docència a què està adscrita la unitat formativa, si es tracta de l'acreditació del trajecte formatiu (Model B Annex II) i adjuntar-los a la petició, en els termes que s'expliquen a l'anterior enllaç.

2.- Presentació de la sol·licitud del títol al Ministeri de Sanitat

Un cop obtinguts els certificats, es pot iniciar la tramitació de la petició del títol d'Especialista en Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència al següent enllaç

Els dubtes seran atesos des de la Unitat d'Atenció al Col·legiat (UAC), al telèfon 93 567 88 88 i també a l'adreça electrònica  col.metges@comb.cat.

Altres notícies

Josep Vilaplana, proclamat president del Col·legi Oficial de Metges de Girona

Josep Vilaplana, proclamat president del Col·legi Oficial de Metges de Girona

[+] Més informació
Comunicat de la Junta Electoral

Comunicat de la Junta Electoral

[+] Més informació
Els doctors Helena Cebrià i Eloi Maldonado, becats Joan Bruguera 2022

Els doctors Helena Cebrià i Eloi Maldonado, becats Joan Bruguera 2022

[+] Més informació
El COMG reconeix el Servei de Neurologia Trueta - Santa Caterina i els doctors Ramon Sans i Antoni Beltran

El COMG reconeix el Servei de Neurologia Trueta - Santa Caterina i els doctors Ramon Sans i Antoni Beltran

[+] Més informació
Activitat de formació continuada sobre

Activitat de formació continuada sobre "Recertificació internacional" amb càrrec a fons europeus, impulsada pel Ministeri de Sanitat

[+] Més informació
En el marc del 28è Congrés de la CAMFIC: entre 27.000 i 50.000 gironins pateixen Covid persistent

En el marc del 28è Congrés de la CAMFIC: entre 27.000 i 50.000 gironins pateixen Covid persistent

[+] Més informació
Un menú degustació al Restaurant Bo.Tic pels guanyadors del primer torneig de pàdel del COMG!

Un menú degustació al Restaurant Bo.Tic pels guanyadors del primer torneig de pàdel del COMG!

[+] Més informació
Oberta la convocatòria de les beques COMG Pràcticum per a estades a l'estranger, fins el 31 de maig

Oberta la convocatòria de les beques COMG Pràcticum per a estades a l'estranger, fins el 31 de maig

[+] Més informació
Nova recomanació Essencial sobre transfusions sanguínies i unitats de glòbuls vermells

Nova recomanació Essencial sobre transfusions sanguínies i unitats de glòbuls vermells

[+] Més informació
Mentre el sector de les assegurances de salut creix, dos de cada tres metges no se senten ben tractats per les companyies

Mentre el sector de les assegurances de salut creix, dos de cada tres metges no se senten ben tractats per les companyies

[+] Més informació
El COMG crea l’Observatori del Campus de Salut Girona – Nou Trueta per fer un seguiment del projecte

El COMG crea l’Observatori del Campus de Salut Girona – Nou Trueta per fer un seguiment del projecte

[+] Més informació
Acord de convocatòria d'eleccions a la Junta de Govern del COMG

Acord de convocatòria d'eleccions a la Junta de Govern del COMG

[+] Més informació